> wypis z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego

wypis z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego

Karta informacyjna WPP-2

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA
05-800 Pruszków,
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16

centrala (22) 735-88-88, fax: (22) 758-66-50

Sprawa

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek o sporządzenie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego z precyzyjnym określeniem numeru ewidencyjnego działki wraz z obrębem. 

Miejsce złożenia
wniosku

W Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa- pokój nr 1
lub pocztą: Urząd Miasta Pruszkowa, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.

Opłaty

70,00 zł – za wniosek

Czas realizacji
usługi

Czternaście dni (odpowiedź zawiera informację o możliwości sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Pruszkowa
ul. Józega Ignacego Kraszewskiego 14/16, pokój 68, tel. (22) 735-87-48.

Tryb odwoławczy

Nie ma trybu odwoławczego

Uwagi

brak

 

Wzór wniosku o wydanie wypisu-wyrysu z miejscowego planu.doc

 

Opublikowane przez: Marcin Kowal | Data wprowadzenia: 2015-06-23 11:42:51 | Data modyfikacji: 2019-11-13 11:01:38.

Zobacz:
 wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego .  wypis z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego .  wydanie decyzji o warunkach zabudowy  .  przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu .  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .  Zaświadczenia  .  Wniosek o sporządzenie/zmianę* miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .  Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .  Zaświadczenie -Rewitalizacja . 
Data wprowadzenia: 2015-06-23 11:42:51
Data modyfikacji: 2019-11-13 11:01:38
Opublikowane przez: Marcin Kowal
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl