> wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  Karta informacyjna WPP-1

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA
05-800 Pruszków,
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
centrala (22) 735-88-88, fax: (22) 758-66-50 

Sprawa

Wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek z precyzyjnym określeniem numeru ewidencyjnego działki. 

Miejsce złożenia
wniosku

W Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa- pokój nr 1 lub pocztą: Urząd Miasta Pruszkowa,
ul.Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.

Opłaty

30,00 zł – za wniosek

Czas realizacji usługi

Czternaście dni od daty złożenia wniosku w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa, pokój nr 1 - parter.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Pruszkowa
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, pokój 68, tel. (22) 735-87-48

Tryb odwoławczy

Nie ma trybu odwoławczego

Uwagi

 

 

 

Opublikowane przez: Marcin Kowal | Data wprowadzenia: 2015-06-22 15:49:54 | Data modyfikacji: 2019-11-13 15:47:08.

Zobacz:
 wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego .  wypis z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego .  wydanie decyzji o warunkach zabudowy  .  przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu .  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .  Zaświadczenia  .  Wniosek o sporządzenie/zmianę* miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .  Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .  Zaświadczenie -Rewitalizacja . 
Data wprowadzenia: 2015-06-22 15:49:54
Data modyfikacji: 2019-11-13 15:47:08
Opublikowane przez: Marcin Kowal
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl