> Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych czyli tzw. kl. „O” w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych w roku szkolnym  2019/2020.

 I. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych tzw. kl. „O” w szkołach  podstawowych.

1. W roku szkolnym 2019/2020 kl. „0” będą tworzone w:

    - Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Topolowej 10,

    - Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Jasnej 2,

    - Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 34

    - Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. J. Długosza 53

    - Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Lipowej 31,

    - Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju 44,

    - Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Mostowej 6,

    - Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Pływackiej 16,

   pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20 dzieci.

   W przypadku, gdy liczba dzieci będzie za mała lub liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę miejsc w oddziale Prezydent Miasta będzie kierował dzieci do innej placówki szkolnej, możliwie najbliżej miejsca zamieszkania ucznia.

Rekrutacja do tzw. klas "0" w szkołach podstawowych odbywa się poza systemen elektronicznej rekrutacji. Terminy składania wniosków są takie same jak w przypadku przedszkoli.

2. Przyjmowanie kart zapisu odbędzie się w dniach od 01.03.2019 r. do 15.03.2019 r.

     Druk wniosku jest umieszczony na stronach internetowych każdej szkoły oraz w załączniku poniżej.

3. Harmonogram naboru określa załącznik Nr 1 i do  Zarządzenia  Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z  dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.

4. Kryteria naboru na pierwszym etapie rekrutacji określa ustawa Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r, poz. 996).  Kryteria na drugim etapie określa  Uchwała Nr IV.44.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

4. Kandydaci do klas zerowych szkół podstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów integracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie przy ul. Topolowej 10, w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. J. Długosza 53, w Szkole Podstawowej Nr 8 w Pruszkowie przy ul. Obrońców Pokoju 44, które są w stanie zapewnić im odpowiednie, ze względu na  indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, warunki do rozwoju, sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne, a także odpowiednie zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne i resocjalizacyjne.

II. Rekrutacja do klas pierwszych pruszkowskich szkół podstawowych  w roku
     szkolnym 2019/2020
.

W roku szkolnym 2019/2020 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci 7-letnie. Na wniosek rodzica naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2019 kończy 6 lat.

  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, dokonanego w okresie od 01.03.2019r. do 15.03.2019r. Druk zgłoszeniadostępny jest na stronie internetowej każdej szkoły lub w linku.
  2. Od roku szkolnego 2019/2020 na terenie miasta będzie funkcjonowało 9 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Pruszków:

     - Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Topolowej 10,

     - Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Jasnej 2,

     - Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 34

     - Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Hubala 4

     - Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. J. Długosza 53

     - Szkoła Podstawowa Nr 6 przy ul. Lipowej 31,

     - Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju 44,

     - Szkoła Podstawowa Nr 9 przy ul. Mostowej 6

     - Szkoła Podstawowa Nr 10 przy ul. Pływacka 16.

 

     Alfabetyczny wykaz ulic z przypisanym im obwodem szkoły w załączniku poniżej

 

  1. Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów integracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie przy ul. Topolowej 10, w  Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 34, w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. J. Długosza 53 i w Szkole Podstawowej Nr 8 w Pruszkowie przy ul. Obrońców Pokoju 44. które są w stanie zapewnić im odpowiednie, ze względu na  indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, warunki do rozwoju, sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne, a także odpowiednie zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne i resocjalizacyjne.

 

  1. Dzieci zamieszkałe poza rejonem szkoły, do której ubiegają się o przyjęcie, podlegają procesowi rekrutacji. 

Rekrutacja przeprowadzana jest tylko w przypadku, kiedy szkoła po przyjęciu dzieci rejonowych dysponuje nadal wolnymi miejscami.

     Harmonogramczynności w postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik Nr 2 do Zarządzenie  Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z  dnia  24  stycznia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu   czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym  2019/2020 do publicznych  przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków.

     Kryteria rekrutacji określa Uchwała Nr  XXIX.308.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia  02.03.2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków, liczby punktów za każde z  tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

     Druk wniosku  jest umieszczony na stronie internetowej każdej szkoły oraz w linku.

 

 

 

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2019-02-01 10:58:53 | Data modyfikacji: 2019-02-15 10:58:21.
 Uchwała Nr XXIX.308.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych2.docx

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 12:28:44 | Data modyfikacji: 2019-02-15 10:58:21.
 Harmonogram przyjęć do kl. I szkół podstawowych dzieci spoza rejonu.docx

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2019-01-29 14:15:20 | Data modyfikacji: 2019-02-15 10:58:21.
 Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2019-2020..docx

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2019-01-29 14:19:30 | Data modyfikacji: 2019-02-15 10:58:21.
 oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:59:18 | Data modyfikacji: 2019-02-15 10:58:21.
 Oświadczenia - do kryteriów stosowanych do przyjęcia do klasy I spoza rejonu.docx

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 15:00:37 | Data modyfikacji: 2019-02-15 10:58:21.
 Zgłoszenie dziecka do I klasy szkoły podstawowej .doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2019-02-08 11:15:09 | Data modyfikacji: 2019-02-15 10:58:21.
 Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2019-02-08 11:16:02 | Data modyfikacji: 2019-02-15 10:58:21.
 Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy szkoły podstawowej poza rejonem.doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2019-02-13 09:18:15 | Data modyfikacji: 2019-02-15 10:58:21.

Zobacz:
 Wyprawka szkolna .  Stypendia szkolne .  Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych .  Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki .  Bezpłatne podręczniki .  Wykaz placówek oświatowych .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2019 rok .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2017 rok .  Dotacje dla placówek niepublicznych .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2018 .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2016 rok .  Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa .  Wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów .  Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Pruszków .  Alfabetyczny wykaz ulic z zaznaczeniem obwodów szkół podstawowych .  Wykaz ulic należących do poszczególnych gimnazjów .  Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020 .  Rekrutacja do pruszkowskich żłobków miejskich i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 .  Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020 .  Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020 .  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r. .  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2019 r. .  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  .  Odpłatność za przedszkola .  Ponowny konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r. .  Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci .  Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego . 
Data wprowadzenia: 2019-02-13 09:18:15
Opublikowane przez: Paulina Chacińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl