> Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych w Pruszkowie w roku szkolnym 2018/2019

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych w Pruszkowie w roku szkolnym 2018/2019

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych czyli tzw. kl. „O” w szkołach podstawowych oraz do  pierwszych klas szkół podstawowych w roku szkolnym  2018/2019.

 I. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych tzw. kl. „O” w szkołach  

   podstawowych.

1. W roku szkolnym 2018/2019 kl. „0” będą tworzone w:

    - Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Topolowej 10,

    - Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Jasnej 2,

    - Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego

    - Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Hubala 4

    - Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. J. Długosza 53

    - Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Lipowej 31,

    - Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju 44,

    - Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Mostowej 6,

   pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20 dzieci.

   W przypadku, gdy liczba dzieci będzie za mała lub liczba kandydatów będzie
   przewyższała liczbę miejsc w oddziale Prezydent Miasta będzie kierował dzieci do innej
   placówki szkolnej, możliwie najbliżej miejsca zamieszkania ucznia.

2. Przyjmowanie kart zapisu odbędzie się w dniach od 01.03.2018 r. do 30.03.2018 r.

   Karty zapisu do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 5 przyjmuje
   Szkoła Podstawowa Nr 9 przy ul. Mostowej 6.

   Druk wniosku jest umieszczony na stronach internetowych każdej szkoły oraz w
   załączniku poniżej.

3. Harmonogram naboru określa załącznik Nr 1 do  Zarządzenia  Nr 24/2018 Prezydenta
    Miasta Pruszkowa z  dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu  
    czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym
    2018/2019 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych
    przez Miasto Pruszków.

4. Kryteria naboru na pierwszym etapie rekrutacji określa ustawa Prawo oświatowe
   (Dz.U. z 2017r, poz. 59). Dla celów rekrutacyjnych wartość każdego kryterium wynosi
   30 pkt.  Kryteria na drugim etapie określa  Uchwała Nr XLII.436.2018 Rady Miasta  
   Pruszkowa z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli
   i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto
   Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z
   tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

4. Kandydaci do klas zerowych szkół podstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie
    kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów
    integracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie przy ul. Topolowej 10 i w
    Szkole Podstawowej Nr 8 w Pruszkowie przy ul. Obrońców Pokoju 44, które są w
    stanie zapewnić im odpowiednie, ze względu na  indywidualne potrzeby rozwojowe
    i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, warunki do rozwoju, sprzęt
    specjalistyczny i pomoce dydaktyczne, a także odpowiednie zajęcia specjalistyczne,
    rewalidacyjne i resocjalizacyjne.

II. Rekrutacja do klas pierwszych pruszkowskich szkół podstawowych  w roku
     szkolnym 2018/2019
.

W roku szkolnym 2018/2019 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci
7-letnie. Na wniosek rodzica naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2018 kończy 6 lat.

  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, dokonanego w okresie od 01.03.2018r. do 30.03.2018r. Druk zgłoszeniadostępny jest na stronie internetowej każdej szkoły lub w linku.

Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 5 przyjmować będzie Szkoła Podstawowa Nr 9 w Pruszkowie.

  1. Od roku szkolnego 2018/2019 na terenie miasta będzie funkcjonowało 9 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Pruszków:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Topolowej 10,

     - Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Jasnej 2,

     - Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 34

     - Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Hubala 4

     - Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. J. Długosza 53

     - Szkoła Podstawowa Nr 6 przy ul. Lipowej 31,

     - Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju 44,

     - Szkoła Podstawowa Nr 9 przy ul. Mostowej 6

     - Szkoła Podstawowa Nr 10 przy ul. Pływacka 16.

 

     Alfabetyczny wykaz ulic z przypisanym im obwodem szkoły w załączniku poniżej

 

  1. Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów integracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie przy ul. Topolowej 10, w  Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 34, w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. J. Długosza 53 i w Szkole Podstawowej Nr 8 w Pruszkowie przy ul. Obrońców Pokoju 44. które są w stanie zapewnić im odpowiednie, ze względu na  indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, warunki do rozwoju, sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne, a także odpowiednie zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne i resocjalizacyjne.
  1. Dzieci zamieszkałe poza rejonem szkoły, do której ubiegają się o przyjęcie, podlegają procesowi rekrutacji. 

Rekrutacja przeprowadzana jest tylko w przypadku, kiedy szkoła po przyjęciu dzieci rejonowych dysponuje nadal wolnymi miejscami.

     Harmonogramczynności w postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik Nr 2 do
     Zarządzenie  Nr 24/2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z  dnia  30  stycznia 2018r. w
     sprawie ustalenia harmonogramu   czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym 
     i uzupełniającym w roku szkolnym  2018/2019 do publicznych  przedszkoli i do klas I
     szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków.

     Kryteria rekrutacji określa Uchwała Nr  XXIX.308.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie

     z dnia  02.03.2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych
     szkół   podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków, liczby punktów za każde 
     z  tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
     Druk wniosku  jest umieszczony na stronie internetowej każdej szkoły oraz w linku.

 

Uwaga: Szkoła Podstawowa Nr 9 w Pruszkowie przy ul. Mostowej 6 będzie przyjmowała podania o przyjęcie do wszystkich klas (na każdym poziomie) Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pruszkowie przy ul. J. Długosza  53

 

 

                                                                                       Prezydent

                                                                                  Miasta Pruszkowa

                                                                                    Jan  Starzyński

 

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 12:18:37 | Data modyfikacji: 2018-02-26 13:20:57.
 Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.docx

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 12:24:16 | Data modyfikacji: 2018-02-26 13:20:57.
 Harmonogram przyjęć do kl. I dzieci spoza rejonu.docx

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 12:25:47 | Data modyfikacji: 2018-02-26 13:20:57.
 Uchwała Nr XXIX.308.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych2.docx

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 12:28:44 | Data modyfikacji: 2018-02-26 13:20:57.
 Oświadczenia - do kryteriów stosowanych do przyjęcia do klasy I spoza rejonu.docx

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 12:33:58 | Data modyfikacji: 2018-02-26 13:20:57.
 oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 12:34:44 | Data modyfikacji: 2018-02-26 13:20:57.
 Objaśnienia do kryterium dochodowego w rodzinie SP.doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 12:37:36 | Data modyfikacji: 2018-02-26 13:20:57.
 Uchwała Nr XLII.436.2018 Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków1.doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 12:39:27 | Data modyfikacji: 2018-02-26 13:20:57.
 Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-02-26 13:25:00 | Data modyfikacji: 2018-02-26 13:20:57.
 Zgłoszenie dziecka do I klasy szkoły podstawowej..doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-02-26 13:27:22 | Data modyfikacji: 2018-02-26 13:20:57.
 Wniosek o przyjęcie dziecka do kl. I spoza obwodu szkoły..doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-02-26 13:29:00 | Data modyfikacji: 2018-02-26 13:20:57.

Zobacz:
 Wyprawka szkolna .  Stypendia szkolne .  Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych .  Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki .  Bezpłatne podręczniki .  Wykaz placówek oświatowych .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2018 .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2016 rok .  Dotacje dla placówek niepublicznych .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2017 rok .  Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa .  Wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów .  Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Pruszków .  Alfabetyczny wykaz ulic z zaznaczeniem obwodów szkół podstawowych .  Wykaz ulic należących do poszczególnych gimnazjów .  Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2018/2019 .  Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych w Pruszkowie w roku szkolnym 2018/2019 .  Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2018/2019 .  Rekrutacja do pruszkowskich żłobków miejskich i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 .  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r. .  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  .  Odpłatność za przedszkola .  Ponowny konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r. .  Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci .  Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego . 
Data wprowadzenia: 2018-02-26 13:29:00
Opublikowane przez: Paulina Chacińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl