> Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Pruszków

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Pruszków

Procedury związane z rejestracją szkół i placówek niepublicznych na terenie Miasta Pruszkowa

Miejsce złożenia dokumentów o wpis do rejestru

Kancelaria Urzędu Miasta Pruszkowa ul. Kraszewskiego14/16

Opłaty

Postępowanie to jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zostaje wydane w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego zgłoszenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.60 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1625).

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez Gminę Miasto Pruszków obejmuje niepubliczne:

 • przedszkola,
 • punkty przedszkolne,
 • zespoły wychowania przedszkolnego,
 • szkoły podstawowe,

Niepubliczne szkoły i placówki mogą zakładać i prowadzić:

 • osoby prawne tj.: Przedsiębiorstwa Państwowe, Stowarzyszenia, Organizacje Społeczne, Samorząd Gospodarczy i Zawodowy, Organizacje Związkowe, Organizacje Wyznaniowe, Wyższe Szkoły Niepaństwowe, Spółki Prawa Handlowego, Fundacje, Wyższe Szkoły Państwowe;
 • osoby fizyczne (każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych).

Tryb odwoławczy

Prezydent Miasta Pruszkowa wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

1) zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 168 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie;

2) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony. W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji Zgłaszającemu służy prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem  Urzędu Miasta Pruszkowa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Uzyskanie przez szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej zgodnie z art. 176 ustawy Prawo oświatowe następuje po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 3 wymienionej ustawy. Szkoła uzyskuje uprawnienia szkoły publicznej na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Pruszkowa na podstawie pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Inne informacje

Dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji

Zgodnie z art. 168 ust.13 ustawy Prawo oświatowe zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Prezydentowi Miasta Pruszkowa w ciągu 14 od ich powstania. Informację pisemną w tej sprawie składa w kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa.

Wykreślenie z ewidencji

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

1) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,

2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,

3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej oraz szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - również w przypadku, gdy nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe, jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny i nie usunęła w terminie uchybień, o których mowa w art. 180 ust. 2 wymienionej ustawy,

4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa,

5) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące,  Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

Likwidacja szkoły/placówki

1) Szkołę lub placówkę może zlikwidować osoba prowadząca z końcem roku szkolnego.

2) Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz Prezydenta Miasta Pruszkowa (pisemna informacja złożona w kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa)

3) Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

4) Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 10:02:59.
 Wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych._doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 10:03:45.
 Załącznik nr 1 -wykaz kadry pedagogicznej._doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 10:05:36.
 Załącznik nr 2 -informacja o warunkach lokalowych.docx

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 10:07:06.
 Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych._doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 10:09:57.

Zobacz:
 Wyprawka szkolna .  Stypendia szkolne .  Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych .  Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki .  Bezpłatne podręczniki .  Wykaz placówek oświatowych .  Dotacje dla placówek niepublicznych .  Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa .  Wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów .  Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Pruszków .  Alfabetyczny wykaz ulic z zaznaczeniem obwodów szkół podstawowych .  Wykaz ulic należących do poszczególnych gimnazjów .  Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020 .  Rekrutacja do pruszkowskich żłobków miejskich i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 .  Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020 .  Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020 .  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r. .  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2019 r. .  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  .  Odpłatność za przedszkola .  Ponowny konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r. .  Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci .  Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2018 .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2017 rok .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2019 rok .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2016 rok .  Dotacje dla placówek niepublicznyc .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2020 rok . 
Data wprowadzenia: 2018-01-31 10:09:57
Opublikowane przez: Paulina Chacińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl