> Wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów

Wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów

Od  dnia 01.01.2018r.  na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. poz. 1428), wejdzie w życie szereg zmian w ustawie z dnia 4 lutego o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U z 2016r. poz. 157, z późn. zm) .

Wszystkie wnioski i formularze dotyczące żłobków i klubów dziecięcych – o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych będą składane wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpis.gov.pl/), skąd będą wpływały bezpośrednio do Rejestru Żłobków (https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl).

Zmiany te dotyczyć będą również wykazu dziennych opiekunów, który z uwagi na znaczną rozbudowę zakresu informacyjnego stanie się od 1 stycznia 2018r.wykazem dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających.

Mając na względzie powyższe zmiany w załączeniu znajduje się pismo Pana Olgierda Podgórskiego – Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące zakresu wprowadzanych zmian.

 Wniosek o wydanie opinii dla klubu dziecięcego
Od 1 stycznia 2018 roku obwiązują wprowadzone zmiany do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Jedna ze zmian dotyczy wydawania opinii sanitarnej dla nowo tworzącego się klubu dziecięcego. Kontroli spełniania warunków sanitarnych dokonywać będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta (tak jak w przypadku dziennego opiekuna).
Do wniosku o wydanie opinii sanitarnej dla nowo utworzonego klubu dziecięcego należy dołączyć następujące dokumenty:
-opis lokalu wraz z rysunkiem rzutów i przekrojów przedmiotowych pomieszczeń placówki z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń potwierdzony przez rzeczoznawcę ds. sanitarno-higienicznych wybranych spośród fachowców umieszczonych na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie;
- założenia funkcjonalno- programowe placówki (podpisane przez ww. rzeczoznawcę),
-badanie bakteriologiczne wody ( z laboratorium posiadającego udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną),
-protokół z pomiaru natężenia oświetlenia światłem sztucznym,
-protokół z pomiarów wydajności i hałasu instalacji wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji (jeżeli taka występuje),
-protokół potwierdzający prawidłowość działania instalacji wentylacji grawitacyjnej wraz z załącznikiem graficznym,
-dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością ( umowa najmu, akt własności i inne),
-umowę na wywóz śmieci.
 
Dodatkowe informacje:
- w żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka,
- liczba miejsc w klubie dziecięcym nie może być większa niż 30,
- pomieszczenie przeznaczone na zbiorowy pobyt dzieci musi mieć powierzchnię co najmniej 16 m2, na każde kolejne dziecko powierzchnia pomieszczenia musi zwiększać się o co najmniej 2,5 m2.

Druk wniosku o wydanie opinii sanitarnej dla klubu dziecięcego znajduje się w załączniku poniżej.

 

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-01-18 13:12:59 | Data modyfikacji: 2019-03-04 12:17:54.

Pismo Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej w MRPiPS dotyczące zakresu wprowadzanych zmian

 

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-01-18 13:39:08 | Data modyfikacji: 2018-01-18 13:41:12.
 Druk wniosku o wydanie opinii sanitarnej dla Klubu dziecięcego.docx

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2019-03-04 12:24:54 | Data modyfikacji: 2018-01-18 13:41:12.

Zobacz:
 Wyprawka szkolna .  Stypendia szkolne .  Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych .  Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki .  Bezpłatne podręczniki .  Wykaz placówek oświatowych .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2019 rok .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2017 rok .  Dotacje dla placówek niepublicznych .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2018 .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2016 rok .  Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa .  Wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów .  Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Pruszków .  Alfabetyczny wykaz ulic z zaznaczeniem obwodów szkół podstawowych .  Wykaz ulic należących do poszczególnych gimnazjów .  Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020 .  Rekrutacja do pruszkowskich żłobków miejskich i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 .  Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020 .  Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020 .  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r. .  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2019 r. .  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  .  Odpłatność za przedszkola .  Ponowny konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r. .  Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci .  Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego . 
Data wprowadzenia: 2019-03-04 12:24:54
Opublikowane przez: Paulina Chacińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl