> Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2018/2019

Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2018/2019

Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2018/2019.

W związku z wprowadzeniem po raz pierwszy elektronicznej rekrutacji rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w terminie od 19 lutego do 28 lutego 2018r. (do godz. 12-stej). Jedynie  w przypadku zmiany placówki ww. dzieci podlegają ponownie procedurze rekrutacji.

Dzieci 6-letnie (z rocznika 2012) będące wychowankami przedszkoli miejskich, mają prawo do kontynuowania nauki w przedszkolach. Natomiast te, które nie uczęszczały do placówek miejskich będą przyjmowane do szkół podstawowych na terenie Miasta Pruszkowa  (z wyłączeniem Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Pływackiej 16). Dzieci te nie będą rekrutowane elektronicznie, a na podstawie wniosku papierowego złożonego w danej szkole.

Zapisy kandydatów do 15-stu przedszkoli miejskich w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałych na obszarze Miasta Pruszkowa (zgłaszani na co najmniej 8 godzin dziennie) będą odbywały się od 1 do 30 marca 2018r. (do godz. 16-stej).

W roku bieżącym rekrutacja do wszystkich pruszkowskich przedszkoli miejskich będzie odbywała się elektronicznie. W tym celu rodzice będą logowali się na stronie internetowej www.pruszkow.formico.pl. Po wypełnieniu danych należy wydrukować „Wniosek o przyjęcie do przedszkola” i dostarczyć jego wersję papierową (wraz z załącznikami dającymi prawo do uzyskania dodatkowych punktów) do przedszkola pierwszego wyboru, ponieważ w rekrutacji bierze udział jedynie wniosek zatwierdzony przez to przedszkole.

Dokumenty rekrutacyjne do nowego Przedszkola Miejskiego nr 1 przy
ul. Jarzynowej 21
będzie przyjmować Przedszkole Miejskie nr 7 znajdujące się w Pruszkowie przy ul. Słowackiego 1.

Należy dodać, że ustawodawca nadal przewiduje możliwość aplikowania do 3 przedszkoli, co będzie możliwe do zaznaczenia przy wypełnianiu wniosku w wersji elektronicznej.

 Rodzice, którzy nie będą mieli Internetu, bądź nie będą umieli wypełnić elektronicznego wniosku będą mogli skorzystać z pomocy pracowników poszczególnych przedszkoli.

Harmonogram naboru określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.

Rekrutacja do przedszkoli będzie przeprowadzana zgodnie z istniejącym ustawodawstwem. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe ( po 30 punktów za każde z kryteriów):

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga  rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub po jego zakończeniu, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, Rada Miasta upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie rekrutacji, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełniania.

Ww. kryteria określa załącznik Nr 1 Uchwały Nr XLII.436.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

W stosunku do lat poprzednich wprowadzono dodatkowe kryterium tzw. dochodowe, Kryterium to będzie stosowane w sytuacji, gdy liczba kandydatów z taką samą liczbą punktów jest wyższa niż liczba wolnych miejsc. Pozwoli to na wyłonienie kandydatów z rodzin najbardziej potrzebujących. Jest to kryterium dobrowolne, a objaśnienia dotyczące jego stosowania znajdują  w załączniku poniżej.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu - dane kryterium nie będzie przez komisję rekrutacyjną uwzględnione.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż liczba miejsc w przedszkolach miejskich, Miasto Pruszków ogłosi ponownie konkurs, aby w ten sposób pozyskać nowe miejsca wśród niepublicznych placówek przedszkolnych.

 

 

                                                                                       Prezydent

                                                                                  Miasta Pruszkowa

 

                                                                                    Jan  Starzyński

 

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 12:47:00.
 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego PM.doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 12:48:45.
 Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych.doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 12:51:10.
 Uchwała Nr XLII.436.2018 Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków2.doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 12:55:52.
 Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola 2018 2019r.1.docx

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 12:59:51.
 Objaśnienia do kryterium dochodowego w rodzinie PM.doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 13:01:53.
 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka PM..doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 13:10:35.
 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kondydata PM.doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 13:11:58.
 Oświadczenie - kryterium dochodowe.doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 13:53:58.

Zobacz:
 Wyprawka szkolna .  Stypendia szkolne .  Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych .  Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki .  Bezpłatne podręczniki .  Wykaz placówek oświatowych .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2018 .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2016 rok .  Dotacje dla placówek niepublicznych .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2017 rok .  Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa .  Wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów .  Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Pruszków .  Alfabetyczny wykaz ulic z zaznaczeniem obwodów szkół podstawowych .  Wykaz ulic należących do poszczególnych gimnazjów .  Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2018/2019 .  Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych w Pruszkowie w roku szkolnym 2018/2019 .  Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2018/2019 .  Rekrutacja do pruszkowskich żłobków miejskich i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 .  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r. .  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  .  Odpłatność za przedszkola .  Ponowny konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r. .  Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci .  Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego . 
Data wprowadzenia: 2018-02-23 13:53:58
Opublikowane przez: Paulina Chacińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl