> Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020

Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020

Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli miejskich oraz niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych pozyskanych w ramach otwartych konkursów na prowadzenie zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Pruszkowa w roku szkolnym 2019/2020.

 W związku z wprowadzeniem elektronicznej rekrutacji rodzice dzieci już uczęszczających do ww. przedszkoli i punktów przedszkolnych składają „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w terminie od 22 lutego 2019r. od godz. 8.00 do 28 lutego 2019r. do godz. 16.00. Jedynie  w przypadku zmiany placówki ww. dzieci podlegają ponownie procedurze rekrutacji.

Dzieci 6-letnie (z rocznika 2013) będące wychowankami przedszkoli miejskich oraz niepublicznych placówek przedszkolnych pozyskanych w ramach konkursów, mają prawo do kontynuowania nauki w tych przedszkolach. Natomiast te, które nie uczęszczały do placówek miejskich oraz placówek niepublicznych pozyskanych w ramach konkursów będą przyjmowane do szkół podstawowych na terenie Miasta Pruszkowa (z wyłączeniem Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pruszkowie przy ul. Hubala 4). Dzieci te nie będą rekrutowane elektronicznie, a na podstawie wniosku papierowego złożonego w danej szkole.

Zapisy kandydatów w wieku od 3 do 5 lat do 15 przedszkoli na obszarze Miasta Pruszkowa będą odbywały się od 1 marca 2019r. od godz. 8.00 do 15 marca 2019r. do godz. 16.00. W tym samym terminie będzie się odbywała rekrutacja do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, pozyskanych w ramach otwartych konkursów na prowadzenie zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Pruszkowa (na wolne miejsca w danej grupie wiekowej).

W roku bieżącym rekrutacja do wszystkich pruszkowskich przedszkoli miejskich oraz niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, pozyskanych w ramach otwartych konkursów na prowadzenie zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Pruszkowabędzie odbywała się elektronicznie. W tym celu rodzice będą logowali się na stronie internetowej www.pruszkow.formico.pl. Po wypełnieniu danych należy wydrukować „Wniosek o przyjęcie do przedszkola” i dostarczyć jego wersję papierową (wraz z załącznikami dającymi prawo do uzyskania dodatkowych punktów) do przedszkola lub punktu przedszkolnego pierwszego wyboru, ponieważ w rekrutacji bierze udział jedynie wniosek zatwierdzony przez tą placówkę przedszkolną.

Należy dodać, że ustawodawca nadal przewiduje możliwość aplikowania do 3 przedszkoli/punktów przedszkolnych co będzie możliwe do zaznaczenia przy wypełnianiu wniosku w wersji elektronicznej.

 Rodzice, którzy nie będą mieli Internetu, bądź nie będą umieli wypełnić elektronicznego wniosku będą mogli skorzystać z pomocy pracowników poszczególnych przedszkoli/punktów przedszkolnych.

Harmonogram naboru określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.

Rekrutacja do przedszkoli będzie przeprowadzana zgodnie z istniejącym ustawodawstwem. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe (po 30 punktów za każde z kryteriów):

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga  rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub po jego zakończeniu, gdy przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, Rada Miasta upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie rekrutacji, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełniania.

Ww. kryteria określa załącznik Nr 1 Uchwały Nr IV.44.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

W stosunku do lat poprzednich wprowadzono dodatkowe kryterium tzw. dochodowe. Kryterium to będzie stosowane w sytuacji, gdy liczba kandydatów z taką samą liczbą punktów jest wyższa niż liczba wolnych miejsc. Pozwoli to na wyłonienie kandydatów z rodzin najbardziej potrzebujących. Jest to kryterium dobrowolne, a objaśnienia dotyczące jego stosowania znajdują  w załączniku poniżej.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu - dane kryterium nie będzie uwzględnione przez komisję rekrutacyjną.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż liczba miejsc w przedszkolach miejskich, Miasto Pruszków ogłosi ponownie konkurs, aby w ten sposób pozyskać dodatkowe miejsca wśród niepublicznych placówek przedszkolnych.

 

 

                                                                                       Prezydent

                                                                                  Miasta Pruszkowa

                                                                                    Paweł Makuch

 

 

 Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych.doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2019-02-15 10:03:52 | Data modyfikacji: 2019-02-15 10:21:50.
 Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i klas I szkół podstawowych 2019 2020r._docx.docx

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:56:24 | Data modyfikacji: 2019-02-15 10:21:50.
 Uchwała Nr IV.44.2019 Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie kryteriów naboru do przedszkoli i oddz. przedszkol. w szkołach podstawowych 2019 2020r.doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2019-02-15 09:44:41 | Data modyfikacji: 2019-02-15 10:21:50.
 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2019 2020.doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2019-02-15 09:53:36 | Data modyfikacji: 2019-02-15 10:21:50.
 Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata .doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2019-02-15 10:42:47 | Data modyfikacji: 2019-02-15 10:21:50.
 Oświadczenie do kryterium dochodowego.odt

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2019-02-15 10:48:10 | Data modyfikacji: 2019-02-15 10:21:50.
 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kondydata 2019 2020.doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2019-02-15 10:51:10 | Data modyfikacji: 2019-02-15 10:21:50.
 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 2019 2020r.doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2019-02-15 10:52:28 | Data modyfikacji: 2019-02-15 10:21:50.

Zobacz:
 Wyprawka szkolna .  Stypendia szkolne .  Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych .  Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki .  Bezpłatne podręczniki .  Wykaz placówek oświatowych .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2019 rok .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2017 rok .  Dotacje dla placówek niepublicznych .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2018 .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2016 rok .  Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa .  Wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów .  Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Pruszków .  Alfabetyczny wykaz ulic z zaznaczeniem obwodów szkół podstawowych .  Wykaz ulic należących do poszczególnych gimnazjów .  Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020 .  Rekrutacja do pruszkowskich żłobków miejskich i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 .  Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020 .  Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020 .  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r. .  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2019 r. .  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  .  Odpłatność za przedszkola .  Ponowny konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r. .  Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci .  Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego . 
Data wprowadzenia: 2019-02-15 10:52:28
Opublikowane przez: Paulina Chacińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl