> Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020

Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobków Miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020.

W celu zapisania dziecka do żłobka miejskiego rodzice logują się w okresie od 01.03.2019 r. do 15.03.2019 r. na stronie internetowej pruszkow.nullo.pl.

Oprócz rejestracji elektronicznej należy złożyć w wybranym tylko jednym żłobku wnioski i pozostałe dokumenty w formie papierowej.

Rekrutacja będzie prowadzona do trzech Żłobków Miejskich:

 1. Żłobka Miejskiego Nr 1 w Pruszkowie przy ul. Hubala 3.
 2. Żłobka Miejskiego Nr 2 w Pruszkowie przy ul. Antka 7.
 3. Żłobka Miejskiego Nr 3 w Pruszkowie przy ul. Jarzynowej 21.

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka” będzie rozpatrywany tylko w jednej jednostce. Wnioski te będą do pobrania na stronach internetowych Żłobków Miejskich Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Pruszkowie

I. Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia na nie mniej niż 8 godzin dziennie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w żłobku do 4 roku życia.

II. Do żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkują na terenie Miasta Pruszkowa.

III. Rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku przedstawia w formie oświadczeń, zaświadczeń i wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka następujące dane:

 • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka;
 • informację, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a jeżeli tak, to jakim;
 • imiona, nazwiska oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – daty urodzenia;
 • informację o rodzeństwie dziecka dotyczące liczby i wieku rodzeństwa;
 • adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile je posiadają;
 • miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej przez rodziców – o ile pracują lub pobierają naukę;
 • dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;
 • decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego – w przypadku ubiegania się przez rodziców o częściowe obniżenie opłaty za pobyt.

 Zasady i kryteria zapisów oraz ich wartość w punktach:

1.Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka (z zachowaniem punktu I i II) mają dzieci, które zostały ujęte w nw. tabeli od numeru 1 do numeru 6.

Każdemu z kryteriów przypisana jest określona liczba punktów oraz wymienione zostały niezbędne dokumenty potwierdzające ich spełnianie.

 

 

Kryterium

Liczba Punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia uprawnień do skorzystania z kryteriów

 

Dzieci z rodzin wielodzietnych (troje dzieci i więcej z wyłączeniem dzieci powyżej 18-stego roku życia).

          40

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

(wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci w jednym gospodarstwie) oraz akty urodzenia do wglądu.

 

Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

          40

Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (ksero dokumentu, oryginał do wglądu).

 

Dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się.

          20

Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie rodziców, dokumenty potwierdzające prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub zaświadczenie z uczelni o rozpoczętych studiach dziennych.

 

Dzieci objęte pieczą zastępczą

          20

Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017r. poz.697 ze zm.).

 

Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w gminie Miasto Pruszków (punktacja dla każdego rodzica osobno).

          4

Elektroniczne potwierdzenie złożenia rozliczenia PIT w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, a w przypadku wersji papierowej – pierwsza strona druku PIT potwierdzona przez Urząd Skarbowy.

 

Dochód na osobę w rodzinie dziecka

a)w przypadku dochodu w wysokości równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych - 1pkt;

b)w przypadku dochodu o wysokości mniejszej lub przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka

Wzór: 100% kwoty, o której mowa art.5 pkt.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych * (674zł)

Liczba punktów=---------------------------

dochód na osobę w rodzinie dziecka

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

 

2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełniania kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w żłobku rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 3. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do żłobka, w przypadku chęci kontynuowania opieki i edukacji żłobkowej, zobowiązani są złożyć w terminie od 22.02.2019r. od godz. 8.00 do dnia 28.02.2019r. do godz. 16.00 pisemne potwierdzenie woli kontynuowania opieki w żłobku, do którego uczęszczają dzieci.

 4. Kryteria wynikają  z art.11 ust.3 Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  z dnia 4 lutego 2011 r.  (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 603  z późn. zm.) oraz treści statutów żłobków.

 Wersję papierową „Wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka” składa się w sekretariacie wybranego (tylko jednego) żłobka.

 • Do wniosku dołącza się: dokumenty potwierdzające: miejsce zamieszkania rodziców i kandydata [np. dowód osobisty do wglądu, potwierdzona notarialnie umowa najmu mieszkania, oświadczenie o wielodzietności (jeśli dotyczy), ksero orzeczenia o niepełnosprawności dziecka (jeśli dotyczy), zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców (jeśli dotyczy), elektroniczne potwierdzenie złożenia PIT w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, a w przypadku wersji papierowej - pierwsza strona druku PIT- potwierdzona przez Urząd Skarbowy (jeśli dotyczy), oświadczenie o dochodach (dobrowolnie) itp.];
 • W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w żłobku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych, rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi żłobka lub upoważnionej przez niego osobie istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
 • Dzieci spoza Miasta Pruszkowa będą przyjmowane do żłobka na dany rok szkolny tylko  w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Miasta Pruszkowa i posiadania wolnych miejsc w placówce.

 Postępowanie rekrutacyjne

 • Postępowanie rekrutacyjne do żłobka przeprowadza Komisja Rekrutacyjna  powołana przez dyrektora żłobka. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 • Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w żłobku w widocznym miejscu list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów wyszczególnionych w kolejności alfabetycznej.
 • W przypadku stwierdzenia, że dziecko zostało przyjęte do żłobka na podstawie fałszywego oświadczenia rodziców lub poświadczenia przez rodziców nieprawdziwych danych we wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka, zostanie ono skreślone z listy wychowanków żłobka.
 • Rodzice mogą zrezygnować z miejsca w żłobku z końcem miesiąca, po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Harmonogram przyjmowania dzieci do żłobka

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do publicznych żłobków prowadzonych przez Miasto Pruszków na rok szkolny 2019/2020r.

 

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do żłobka deklaracji dotyczących chęci kontynuowania opieki żłobkowej na kolejny rok szkolny.

od 22.02.2019r. od godz. 8.00 do 28.02.2019r. do godz.16.00

 

Składanie wniosków elektronicznie o przyjęcie do żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożenie w wybranym żłobku podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów w wersji papierowej, potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

od 01.03.2019r. od godz.8.00 do 15.03.2019r. do godz. 16.00

 

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do żłobka i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 18.03.2019r. do 29.03.2019r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

08.04.2019r.

                                           

 

                                                                                                      Prezydent Miasta Pruszkowa

                                                                                                                  Paweł Makuch

 

 

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2019-02-15 12:02:36 | Data modyfikacji: 2019-02-15 14:07:56.
 Deklaracja o kontynuowaniu opieki żłobkowej.docx

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2019-02-15 12:16:43 | Data modyfikacji: 2019-02-15 14:07:56.
 Oświadczenie o wielodzietności rodziny.doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2019-02-15 12:17:54 | Data modyfikacji: 2019-02-15 14:07:56.
 Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata - Żłobki.doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2019-02-15 12:19:30 | Data modyfikacji: 2019-02-15 14:07:56.
 Oświadczenie do kryterium dochodowego - żłobki.odt

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2019-02-15 12:21:27 | Data modyfikacji: 2019-02-15 14:07:56.

Zobacz:
 Wyprawka szkolna .  Stypendia szkolne .  Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych .  Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki .  Bezpłatne podręczniki .  Wykaz placówek oświatowych .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2019 rok .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2017 rok .  Dotacje dla placówek niepublicznych .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2018 .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2016 rok .  Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa .  Wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów .  Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Pruszków .  Alfabetyczny wykaz ulic z zaznaczeniem obwodów szkół podstawowych .  Wykaz ulic należących do poszczególnych gimnazjów .  Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020 .  Rekrutacja do pruszkowskich żłobków miejskich i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 .  Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020 .  Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020 .  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r. .  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2019 r. .  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  .  Odpłatność za przedszkola .  Ponowny konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r. .  Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci .  Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego . 
Data wprowadzenia: 2019-02-15 12:21:27
Opublikowane przez: Paulina Chacińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl