Karta informacyjna

 

Karta informacyjna nr G-1

URZĄD MIEJSKI W PRUSZKOWIE
05-800 Pruszków
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
telefon: (0-22) 735 87 23, fax: (0-22) 758 66 50

 

Sprawa

 

Rozgraniczenie nieruchomości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45 poz. 453)

Wymagane dokumenty

-          wniosek o rozgraniczenie nieruchomości,

-          tytuł własności do nieruchomości (odpis z KW),

-          odbitka z mapy zasadniczej ze wskazaniem granicy podlegającej rozgraniczeniu,

-          wypis z rejestru gruntów

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości – 10,00 zł

Opłata skarbowa za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa – 17,00 zł

Miejsce opłaty

Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Miasta Pruszkowa lub w kasie Urzędu.

Czas realizacji usługi

Zgodnie z zapisem w kodeksie postępowania administracyjnego

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta Urzędu Miasta w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 71

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o wszczęciu nie służy zażalenie, decyzja jest ostateczna. Strona niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przekazania spraw sądowi.

Uwagi

Wniosek wraz z załącznikami składa się w Kancelarii U.M. Rozgraniczenie odbywa się na wniosek i koszt wnioskodawcy.

 


 

Opublikowane przez: Krzysztof Gromek | Data wprowadzenia: 2015-09-30 14:25:51 | Data modyfikacji: 2020-03-11 09:45:12.

Zobacz:
 Rozgraniczenie nieruchomości .  Ustalenie numeru porządkowego .  Podział nieruchomości .  Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości .  Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego .  Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste .  Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców .  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .  Uzyskanie mieszkania z zasobów komunalnych .  Ogłoszenia różne .  2020 .  2019 .  2021 .  2018 .  2017 .  2016 .  Dzierżawa nieruchomości Miasta Pruszków . 
Data wprowadzenia: 2015-09-30 14:25:51
Data modyfikacji: 2020-03-11 09:45:12
Opublikowane przez: Krzysztof Gromek