> Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego

Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego

Karta informacyjna

  

Karta informacyjna G-6

URZĄD MIEJSKI

w Pruszkowie
05-800 Pruszków,
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
22   735 87 92, fax: (0-22) 758 66 50

Sprawa

 

Sprzedaż nieruchomości

na rzecz jej użytkownika wieczystego

Podstawa prawna

Art.18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami/ oraz art.28 i art. 37ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm./

Wymagane dokumenty

Wniosek o sprzedaż nieruchomości

Opłaty

Bez opłat

Czas realizacji usługi

Do 14 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta Urzędu Miasta w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 63

Tryb odwoławczy

Nie ma trybu odwoławczego

Uwagi

Sprzedaż nieruchomości następuje na wniosek użytkownika wieczystego w drodze przetargowej. Procedura przygotowania nieruchomości do zbycia trwa około 2 miesięcy. Na zbycie nieruchomości każdorazowo wyraża zgodę Prezydent Miasta Pruszkowa, w drodze Zarządzenia.

Nieruchomość może być zbyta bezprzetargowo jeżeli:

1. jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu,

2. zbycie następuje miedzy Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego,

3. jest zbywana na rzecz osób prowadzących działalność charytatywną, na cele nie związane z działalnością zarobkową,

4. zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny,

5. nabywa ją jej użytkownik wieczysty,

6. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, jeżeli nie może być zbyta jako odrębna nieruchomość,

7. stanowi wkład niepieniężny do spółki /aport/,

8. jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczna, na terenie której jest położona,

9. jest zbywana pod budownictwo mieszkaniowe lub realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, realizowanych przez podmioty dla których są to cele statutowe.


 

Opublikowane przez: Krzysztof Gromek | Data wprowadzenia: 2015-09-30 15:37:45 | Data modyfikacji: 2019-08-06 13:15:48.

Zobacz:
 Rozgraniczenie nieruchomości .  Ustalenie numeru porządkowego .  Podział nieruchomości .  Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości .  Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego .  Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste .  Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców .  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .  Uzyskanie mieszkania z zasobów komunalnych .  Ogłoszenia różne .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  Dzierżawa nieruchomości Miasta Pruszków . 
Data wprowadzenia: 2015-09-30 15:37:45
Data modyfikacji: 2019-08-06 13:15:48
Opublikowane przez: Krzysztof Gromek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl