> Ustalenie numeru porządkowego

Ustalenie numeru porządkowego

Karta informacyjna nr G-2

URZĄD MIEJSKI W PRUSZKOWIE
05-800 Pruszków
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
telefon: (0-22) 735 88 88, fax: (0-22) 758 66 50

Sprawa

Ustalanie numeru porządkowego

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  
    (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 i 284).

2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia
    2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ( Dz. U.
    z 2012 r. poz. 125)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
    administracyjnego
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz.256).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

1. USTALANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO:

   a) Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Załączniki:

b)    dla budynku wybudowanego:

- kopia mapy zasadniczej z aktualnym stanem zabudowy – inwentaryzacja powykonawcza budynku / kopia mapy ewidencyjnej z ujawnionym budynkiem,

c)     dla budynku w trakcie budowy:

- kopia mapy zasadniczej, na której wykazany jest budynek w budowie,

d)    dla budynku prognozowanego do wybudowania:

- kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikiem graficznym obrazującym usytuowanie budynku

lub

- kopia decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenie zamiaru budowy / wraz z planem zagospodarowania działki stanowiącym załącznik graficzny do pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru budowy /.

2. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O NUMERZE PORZĄDKOWYM:

      a) Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym

     b) dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

17 zł  - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym.

Opłaty skarbowej można dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Pruszkowa z siedzibą w Pruszkowie przy ul. J. I. Kraszewskiego 14/16 lub przelewem/przekazem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa.

Miejsce złożenia

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Pruszkowie

Czas realizacji usługi

- zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego  -  do 1 miesiąca,

- zaświadczenie o numerze porządkowym – do 7 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta Urzędu Miasta w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 64 tel. 22/735 88 03

Tryb odwoławczy

Oznaczanie nieruchomości numerem porządkowym – brak trybu odwoławczego

Wydawanie zaświadczeń – przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni, za pośrednictwem organu, który wydał zaświadczenie

Uwagi

1. Numer porządkowy ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.

2. Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić właściciel nieruchomości lub inny podmiot ujawniony w ewidencji gruntów i budynków, który tą nieruchomością faktycznie włada.

3. O fakcie ustalenia numeru porządkowego zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę oraz współwłaścicieli lub inne podmioty ujawnione w ewidencji gruntów i budynków.

4. Ustalenie numeru porządkowego dla budynku zobowiązuje właściciela/władającego nieruchomością do umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce powinna być podana również nazwa ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

5. Zaświadczenie o numerze porządkowym wydaje się na wniosek osoby mającej swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu.

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gromek | Data wprowadzenia: 2015-06-17 12:31:56 | Data modyfikacji: 2020-03-30 14:06:11.

Zobacz:
 Rozgraniczenie nieruchomości .  Ustalenie numeru porządkowego .  Podział nieruchomości .  Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości .  Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego .  Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste .  Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców .  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .  Uzyskanie mieszkania z zasobów komunalnych .  Ogłoszenia różne .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  Dzierżawa nieruchomości Miasta Pruszków . 
Data wprowadzenia: 2015-06-17 12:31:56
Data modyfikacji: 2020-03-30 14:06:11
Opublikowane przez: Krzysztof Gromek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl