> Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Karta informacyjna

 

Karta informacyjna nr G-9

URZĄD MIEJSKI W PRUSZKOWIE
05-800 Pruszków
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
telefon: (0-22) 758 64 31, fax: (0-22) 758 66 50

Sprawa

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dotyczy nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe i zabudowanych garażami)

Podstawa prawna

Ustawa  z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst   jednolity  Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm./Ustawa z dnia  29 lipca 2005 r.  o przekształceniu  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości / Dz. U. z 2012 r. poz. 83/.Uchwała Nr XL/470/06 Rady Miejskiej w Pruszkowie  z dnia  23 lutego 2006 r.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie  bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania  wieczystego w prawo własności /Dz.Urz.Województwa Mazowieckiego Nr 73, poz.2421 z dnia 18 kwietnia 2006 r./

Wymagane dokumenty

Wniosek podpisany przez wszystkich  współużytkowników wieczystych

Oświadczenie o sposobie uiszczenia opłaty za przekształcenie

Aktualny odpis z  Księgi   Wieczystej (z ostatnich 3 miesięcy)

Odpis decyzji administracyjnej ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego lub wypis umowy zawartej w formie aktu notarialnego, ustanawiającego to prawo

Opłaty

- Opłata z tytułu przekształcenia uzależniona od wartości nieruchomości (na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego);

- Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł

Miejsce opłaty

Kasa Urzędu  Miejskiego, pokój 20, ul.Kraszewskiego 14/16

Termin odpowiedzi

Zgodnie z zapisem w kodeksie postępowania administracyjnego

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urząd Miejski w Pruszkowie, ul.Kraszewskiego 14/16, pokój 72

Tryb odwoławczy

Odwołanie od Decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w warszawie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pruszkowa, w terminie 14 dni od daty doręczenia

Uwagi

Przekształcenia dokonuje się na wniosek i koszt użytkowników wieczystych

W trakcie postępowania organ   może  zażądać dodatkowych dokumentów  niezbędnych do rozpatrzenia sprawy

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gromek | Data wprowadzenia: 2015-10-01 08:41:10 | Data modyfikacji: 2016-06-29 12:22:15.

Zobacz:
 Rozgraniczenie nieruchomości .  Nadanie numeru porządkowego .  Podział nieruchomości .  Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości .  Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego .  Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste .  Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców .  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .  Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego .  Ogłoszenia .  2016 .  2017 .  2018 .  Stawki czynszu za dzierżawę gruntów na terenie Miasta Pruszków . 
Data wprowadzenia: 2015-10-01 08:41:10
Data modyfikacji: 2016-06-29 12:22:15
Opublikowane przez: Krzysztof Gromek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl