> Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Karta informacyjna

           UWAGA: Nieruchomości nie podlegające przekształceniu - budynki przy ul. Kraszewskiego 9 i 11.

 

Karta informacyjna nr G-9

URZĄD MIEJSKI W PRUSZKOWIE
05-800 Pruszków
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
telefon: (0-22) 758 64 31, fax: (0-22) 758 66 50

Sprawa

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Nieruchomości stanowiących własność gminy miasto pruszków w trybie ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716).

Wymagane dokumenty

Przekształcenie następuje z mocy prawa, a więc nie zachodzi konieczność składania wniosku o wydanie zaświadczenia!

Tylko w przypadku składania wniosku!

potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własnościi

Oświadczenie wykorzystywaniu /niewykorzystywaniu* nieruchomości wyłącznie na cel mieszkaniowy

Opłaty

- Opłata z tytułu przekształcenia wnoszona przez 20 lat licząc od 2019 r. w wysokości dotychczasowej opłaty z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste, w terminie do 31 marca każdego roku. Opłata za rok 2019 płatna w terminie do 29 lutego 2020 r.

- Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty będzie mógł zgłosić (wniosek) do Urzędu Miasta Pruszkowa na piśmie zamiar wniesienia opłaty jednorazowej w kwocie pozostającej do spłaty. Wysokość opłaty jednorazowej będzie odpowiadać iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zamiar został zgłoszony oraz liczby lat do upływu 20-letniego okresu.

- Opłata skarbowa w wysokości 50,00 zł - tylko w przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo wlasności!

Miejsce opłaty

Kasa Urzędu  Miejskiego, pokój 20, ul.Kraszewskiego 14/16

Termin odpowiedzi

Bez wniosku - termin na wydanie zaświadczenia wynosi 12 miesięcy.

Na wniosek - termin na wydanie zaświadczenia wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta Urzędu Miasta w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 72

Tryb odwoławczy

Od wydanego zaświadczenia nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.). Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Uwagi

Postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe – wszczęte na podstawie dotychczasowej ustawy tj. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 ze zm.) i niezakończone decyzją ostateczną do dnia 31 grudnia 2018 r. umarza się. Zatem, iż jeżeli współużytkownicy wieczyści danej nieruchomości chcą kontynuować postępowanie prowadzone w trybie tzw. „starej” ustawy z 2005 r., powinni w terminie do dnia 31.03.2019 r. złożyć oświadczenie w tym zakresie do organu, który prowadzi to postępowanie.

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gromek | Data wprowadzenia: 2015-10-01 08:41:10 | Data modyfikacji: 2019-11-27 10:36:02.

Zobacz:
 Rozgraniczenie nieruchomości .  Ustalenie numeru porządkowego .  Podział nieruchomości .  Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości .  Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego .  Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste .  Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców .  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .  Uzyskanie mieszkania z zasobów komunalnych .  Ogłoszenia różne .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  Dzierżawa nieruchomości Miasta Pruszków . 
Data wprowadzenia: 2015-10-01 08:41:10
Data modyfikacji: 2019-11-27 10:36:02
Opublikowane przez: Krzysztof Gromek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl