Karta informacyjna

 

Karta informacyjna G-7

URZĄD MIEJSKI

w Pruszkowie
05-800 Pruszków,
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
22   738 87 72, fax: (0-22) 758 66 50

Sprawa

 

Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

 

Podstawa prawna

Art.18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami/ oraz art.28 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm./

Wymagane dokumenty

„Wniosek o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste” - Wniosek  

Opłaty

Bez opłat

Czas realizacji usługi

do 14 dni od daty sporządzenia wyceny.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta Urzędu Miasta w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 63

Tryb odwoławczy

nie ma trybu odwoławczego

Uwagi

Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat następuje na wniosek osoby zainteresowanej w drodze przetargowej lub bezprzetargowej. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres krótszy – co najmniej jednak na 40 lat. Procedura przygotowania nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste trwa około 6 miesięcy. Na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste każdorazowo wyraża zgodę Prezydent Miasta Pruszkowa, w drodze Zarządzenia.

Nieruchomość może być oddana w użytkowanie wieczyste bezprzetargowo jeżeli:

1. jest oddawana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu,

2. oddanie następuje miedzy Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego,

3. jest oddawana na rzecz osób prowadzących działalność charytatywną, na cele nie związane z działalnością zarobkową,

4. oddanie następuje w drodze zamiany lub darowizny,

5. nabywa ją jej użytkownik wieczysty,

6. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, jeżeli nie może być oddana jako odrębna nieruchomość,

7. stanowi wkład niepieniężny do spółki /aport/,

8. jest oddawana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na terenie której jest położona,

9. jest oddawana pod budownictwo mieszkaniowe lub realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, realizowanych przez podmioty dla których są to cele statutowe.

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę /od 15% do 25% ceny nieruchomości/ i opłaty roczne /od 0,3% do 3% ceny nieruchomości w zależności od celu na jaki nieruchomość została oddana/.

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gromek | Data wprowadzenia: 2015-09-30 15:39:24 | Data modyfikacji: 2019-08-06 13:16:28.

Zobacz:
 Rozgraniczenie nieruchomości .  Ustalenie numeru porządkowego .  Podział nieruchomości .  Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości .  Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego .  Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste .  Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców .  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .  Uzyskanie mieszkania z zasobów komunalnych .  Ogłoszenia różne .  2020 .  2019 .  2021 .  2018 .  2017 .  2016 .  Dzierżawa nieruchomości Miasta Pruszków . 
Data wprowadzenia: 2015-09-30 15:39:24
Data modyfikacji: 2019-08-06 13:16:28
Opublikowane przez: Krzysztof Gromek