> Uzyskanie mieszkania z zasobów komunalnych

Uzyskanie mieszkania z zasobów komunalnych

Karta informacyjna

Karta informacyjna WGMI-1

URZĄD MIASTA

w Pruszkowie
05-800 Pruszków,
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16 
  (0-22) 735 87 95,     fax: (0-22) 758 66 50

Sprawa

Uzyskanie mieszkania z zasobów komunalnych:
- z tytułu trudnych warunków
- z tytułu eksmisji
- z tytułu zamiany mieszkania
- z tytułu rozbiórki budynków
- z tytułu wykwaterowania

Podstawa prawna

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 21.06.2001 r. z późn. zm. (Dz.U.2019.1182 z dn. 26.06.19 r.)


Uchwała nr VI.40.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Pruszków.


Uchwała Nr XLVIII.545.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 30 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Pruszków.

Wymagane dokumenty

Wypełnione oświadczenie w sprawie sytuacji materialnej i mieszkaniowej osoby występującej o najem lokalu mieszkalnego stanowiące załącznik do podania, w którym opisuje się szczegółowo powód wystąpienia o pomoc mieszkaniową:
- do dokumentów o zamianę lokalu należy dodatkowo dołączyć aktualne tytuły prawne do lokali (umowy najmu) oraz zgodę dysponentów lokali (zarządcy, właściciela),
- do dokumentów o wstąpienie w stosunek najmu należy dodatkowo dołączyć kopię aktu zgonu najemcy,
- do dokumentów o wykwaterowanie z budynku prywatnego dodatkowo należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie lokalu z urzędu,
- do dokumentów dla osób ubiegających się o lokal socjalny z tytułu orzeczonej eksmisji, do podania należy dołączyć prawomocny wyrok sądu.
Druk Oświadczenia (do pobrania poniżej)

Opłaty

Nie podlega

Czas realizacji usługi

Po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta protokołu Społecznej Komisji Mieszkaniowej – wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Spraw Lokalowych Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta w Urzędzie Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, pok. nr 6 tel. (0-22) 735 87 95

Tryb odwoławczy

Sprawy sporne rozstrzyga Prezydent Miasta Pruszkowa

Uwagi

Wnioski i zastrzeżenia do informacji dotyczącej przyznania lokali z mieszkaniowego zasobu gminy (wywieszonej na tablicy ogłoszeń) można składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa w terminie 14 dni od ukazania się informacji.


Zamiany lokali dokonują między sobą najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz najemcy tego zasobu z osobami posiadającymi tytuł prawny do lokali w innych zasobach po uzyskaniu zgody dysponentów lokali.

 

Druk oświadczenia w sprawie sytuacji materialnej i mieszkaniowej osoby występującej o najem lokalu mieszkalnego

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-21 13:03:00 | Data modyfikacji: 2020-01-21 13:34:09.

Zobacz:
 Rozgraniczenie nieruchomości .  Ustalenie numeru porządkowego .  Podział nieruchomości .  Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości .  Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego .  Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste .  Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców .  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .  Uzyskanie mieszkania z zasobów komunalnych .  Ogłoszenia różne .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  Dzierżawa nieruchomości Miasta Pruszków . 
Data wprowadzenia: 2020-01-21 13:03:00
Data modyfikacji: 2020-01-21 13:34:09
Opublikowane przez: Anna Seliga
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl