> Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa za 2018 r.

Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone na Gminę Pruszków Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) informujemy, że w roku 2018 Gmina Pruszków osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
- Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,02 % (wymagany poziom: poniżej 40 %),
- Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 48,43 % (wymagany poziom: co najmniej 30 %),
- Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 % (wymagany poziom: 50 %).
W roku 2018 wymagane prawem poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zostały osiągnięte.
Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Pruszkowa w 2018 roku przedstawione zostały w tabeli poniżej:

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pruszków w 2018 r. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

JARPER Sp. z o.o.

- - -

BYŚ Wojciech Byśkiniewicz

30,54% 2,39% Nie dotyczy

Tadeusz Rutkowski

5,01% 0,00% Nie dotyczy

SIR-COM Wywóz Nieczystosci Płynnych i Stałych Stanisław Zajączkowski

33,87% 0,00% Nie dotyczy

P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska

34,77% 0,00% Nie dotyczy

Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK P.Stanger i Wspólnicy Sp. j.

- - -

Jacek Kwiatkowski PHU JAR-JAN

33,40% 0,00% 50,67%

MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. k.

- - -

Ziemia Polska Sp. z o.o.

- - -

Doradztwo Handlowe Tomasz Drzazga EKO BILANS Gospodarka Odpadami

- - -

SUEZ Polska Sp. z o.o.

Nie dotyczy Nie dotyczy 0,00%

Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.

- - -

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.

31,53% 0,00% 100%

Partner Sp. z o.o.

- - -

FCC Polska Sp. z o.o.

- - -

REMONDIS Sp. z o.o.

64,07% 0,00% Nie dotyczy

Partner Dariusz Apelski

- - -

P.U.Hetman Sp. z o.o.

34,21% 0,00% 100%

Eko-Hetman Sp. z o.o.

13,98% 0,00% Nie dotyczy

Mazowiecka Higiena Komunalna Sp. z o.o.

- - -

Aminex Sp. z o.o.

23,91% 0,00% Nie dotyczy

Zakład Zieleni Sp. z o.o.

- - -

Adam Mulik

- - -

FAGUS Sp. z o.o.

- - -

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

* Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. - Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Pruszkowie, ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków – instalacja MBP;

* BYŚ Zakład Odzysku Surowców Wtórnych, ul. Wólczyńska 249, 01-934 Warszawa – instalacja MBP;

* P.U. HETMAN Sp. z o.o. w Warszawie - Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Nadarzynie, ul. Turystyczna 38, Nadarzyn – instalacja MBP;

* REMONDIS Sp. z o.o. w Warszawie - Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow komunalnych, ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa – instalacja MBP;

* PPHU LEKARO - instalacja MBP - gmina Wiązowna, Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka;

* Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków – instalacja do kompostowania - mobilny komposter;

* SATER OTWOCK Sp. z o.o. w Otwocku – składowisko odpadów komunalnych w Otwocku – Świerku, ul. Johna Lenona 4, 05-400 Otwock.

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony przez Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie ul. Bryły 6, 05-800 Pruszków
Punkt przy ul. Bryły (vis a vis MZO), 05-800 Pruszków


CZWARTEK - PIĄTEK 10.30-16.30
SOBOTA 8.00-14.00

 

Zbierajacy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1466)

AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa

Mobilne punkty odbioru elektroodpadów oraz zużytych baterii i akumulatorów

czynne: 9.00-14.00
• przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16 – w drugą sobotę miesiąca
• obok pętli autobusowej przy ul. Wojska Polskiego w Pruszkowie (na wprost sklepu LIDL) – w czwartą sobotę miesiąca

 

 

Opublikowane przez: Dorota Ziętek | Data wprowadzenia: 2015-11-05 15:51:51 | Data modyfikacji: 2019-04-23 13:33:39.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta Pruszkowa za 2018 rok

 

Opublikowane przez: Dorota Ziętek | Data wprowadzenia: 2018-04-27 10:04:56 | Data modyfikacji: 2019-04-23 13:28:51.

Zobacz:
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa .  Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów .  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa .  Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów .  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .  Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .  Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe na terenie miasta Pruszkowa .  Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .  Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa .  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko .  Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną .  Regulamin udzielenia dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest .  Informacja dla właścicieli budowli i budynków zawierających azbest .  Plan usuwania wyrobów zawierających azbest .  Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszkowa .  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .  Ewidencja kąpielisk .  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej . 
Data wprowadzenia: 2018-04-27 10:04:56
Data modyfikacji: 2019-04-23 13:28:51
Opublikowane przez: Dorota Ziętek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl