> Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Karta informacyjna WOS-4

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA

05-800 Pruszków, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
tel.: 22 735 87 89 , fax.: (0-22) 758 66 50

Sprawa

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2019 r., poz. 2010)

Uchwała Nr XLIII.447.2018 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 01.03.2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 2542).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

- Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych

Do wniosku należy dołączyć:

- Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych

- Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne

- Udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną

- Tytuł prawny do miejsca przeznaczonego na garażowanie i zaplecze techniczne

Opłaty

107 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

53,50 zł - opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem,

24 zł – opłata skarbowa za wydanie duplikatu zezwolenia,

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Opłatę skarbową można wnieść w kasie Urzędu Miasta Pruszkowa lub przelewem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa.

Czas realizacji usługi

Ustawowy
1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące i więcej.
Przeciętny czas realizacji w tutejszym Urzędzie - do 30 dni, w zależności od ilości wniosków i stopnia ich skomplikowania.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni – termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 20A, parter, tel. (22) 735-87-89.

Dokumenty można złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa lub dostarczyć drogą korespondencyjną.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miejskiego). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

 

Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych

 

Opublikowane przez: Dorota Ziętek | Data wprowadzenia: 2015-11-06 12:22:22 | Data modyfikacji: 2019-11-13 13:41:46.

Zobacz:
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa .  Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów .  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa .  Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów .  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .  Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .  Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe na terenie miasta Pruszkowa .  Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .  Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa .  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko .  Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną .  Regulamin udzielenia dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest .  Informacja dla właścicieli budowli i budynków zawierających azbest .  Plan usuwania wyrobów zawierających azbest .  Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszkowa .  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .  Ewidencja kąpielisk .  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej . 
Data wprowadzenia: 2015-11-06 12:22:22
Data modyfikacji: 2019-11-13 13:41:46
Opublikowane przez: Dorota Ziętek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl