> Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Informacja

Szanowni Przedsiębiorcy oraz właściciele/zarządcy nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2.

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566, z późn. zm.), która wprowadziła obowiązek uiszczania przez właścicieli oraz zarządców nieruchomości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz jej nowelizacja nakładająca na poszczególne podmioty obowiązek kwartalnego składania oświadczeń w zakresie ponoszenia opłat za usługi wodne.

Poniżej załączono niezbędne informacje dotyczące zweryfikowania konieczności wnoszenia opłat wraz z potrzebnymi drukami.


Wydział Ochrony Środowiska

 

SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ - ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Oświadczenie do wydrukowania

INFORMACJA O OPŁACIE WODNEJ ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

 

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2018-11-20 15:29:01.

Zobacz:
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa .  Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów .  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa .  Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów .  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .  Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .  Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe na terenie miasta Pruszkowa .  Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .  Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa .  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko .  Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną .  Regulamin udzielenia dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest .  Informacja dla właścicieli budowli i budynków zawierających azbest .  Plan usuwania wyrobów zawierających azbest .  Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszkowa .  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .  Ewidencja kąpielisk .  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej .  Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną  . 
Data wprowadzenia: 2018-11-20 15:29:01
Opublikowane przez: Jan Starzyński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl