> Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Karta informacyjna WOS-2

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA

05-800 Pruszków, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
tel.:  (22) 735 87 88, fax: (22) 758 66 50

Sprawa

Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Opłaty

Opłata skarbowa:

- za udzielenie  zezwolenia - 82 zł

- za udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej (prowadzenie hodowli) - 616 zł,

Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków zezwolenia, jeżeli:
- dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od zezwolenia dla każdego rodzaju działalności,
- treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od zezwolenia.

Opłatę skarbową można wnieść w kasie Urzędu Miasta Pruszkowa lub przelewem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa.

Czas realizacji usługi

Ustawowy
1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące i więcej.
Przeciętny czas realizacji w tutejszym Urzędzie - do 30 dni, w zależności od ilości wniosków i stopnia ich skomplikowania.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni – termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 17, parter, tel. (22) 735 87 88.

Dokumenty można złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa lub dostarczyć drogą korespondencyjną.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pruszkowa (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Decyzję na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, odbiera wnioskodawca osobiście.

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne:
1. amerykański pit bull terrier
2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)
3. buldog amerykański
4. dog argentyński
5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario)
6. tosa inu
7. rottweiler
8. akbash dog
9. anatolian karabash
10. moskiewski stróżujący
11. owczarek kaukaski.

Przepisy ustawy o ochronie zwierząt wskazują ponadto, że:
- prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa,
- zezwolenia nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

 wniosek-zezwolenie-psy-agresywne.doc

Opublikowane przez: Dorota Ziętek | Data wprowadzenia: 2015-11-12 12:42:31 | Data modyfikacji: 2019-12-04 10:36:37.

Zobacz:
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa .  Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów .  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa .  Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów .  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .  Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .  Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe na terenie miasta Pruszkowa .  Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .  Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa .  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko .  Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną .  Regulamin udzielenia dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest .  Informacja dla właścicieli budowli i budynków zawierających azbest .  Plan usuwania wyrobów zawierających azbest .  Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszkowa .  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .  Ewidencja kąpielisk .  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej .  Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną  . 
Data wprowadzenia: 2015-11-12 12:42:31
Data modyfikacji: 2019-12-04 10:36:37
Opublikowane przez: Dorota Ziętek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl