> Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Karta informacyjna OSO-5

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA

05-800 Pruszków, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
tel.: 22 735 87 89 , fax.: (0-22) 758 66 50

Sprawa

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2018 r., poz. 1454 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923)

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa – załącznik do Uchwały nr XLIII.445.2018 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 14.03.2018 r. poz. 2541)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (pobierz)

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (pobierz)

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

Opłaty

50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru),

25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu),

17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze,

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Opłatę skarbową można wnieść w kasie Urzędu Miasta Pruszkowa lub przelewem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa.

Czas realizacji usługi

Wpis do rejestru - do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej

Wydanie zaświadczenia - do 7 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 20A, parter, tel. (22) 735-87-89.

Dokumenty można złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa lub dostarczyć drogą korespondencyjną.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmawiającą dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miejskiego). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

 

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Opublikowane przez: Dorota Ziętek | Data wprowadzenia: 2015-11-06 12:41:51 | Data modyfikacji: 2019-03-18 11:10:02.

Zobacz:
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa .  Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów .  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa .  Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów .  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .  Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .  Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe na terenie miasta Pruszkowa .  Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .  Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa .  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko .  Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną .  Regulamin udzielenia dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest .  Informacja dla właścicieli budowli i budynków zawierających azbest .  Plan usuwania wyrobów zawierających azbest .  Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszkowa .  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .  Ewidencja kąpielisk .  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej . 
Data wprowadzenia: 2015-11-06 12:41:51
Data modyfikacji: 2019-03-18 11:10:02
Opublikowane przez: Dorota Ziętek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl