> Ewidencja kąpielisk

Ewidencja kąpielisk

 Ewidencja kąpielisk 2019.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Makuch-Twarowska | Data wprowadzenia: 2019-09-02 17:23:01.
2019

Uchwała Nr VII.76.2019.pdf

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Nr 1.2019.pdf

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Nr 2.2019.pdf

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Nr 3.2019.pdf

 Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Nr 4.2019.pdf

Opublikowane przez: Emilia Wilczyńska-Wiaderny | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:21:25 | Data modyfikacji: 2019-09-02 14:46:47.
2018

Uchwała Nr XLV.482.2018.pdf

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Nr 1.2018.pdf

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Nr 2.2018.pdf

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku nr 3.2018.pdf

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Nr 4.2018.pdf

Klasyfikacja jakości wody w kąpielisku 2018.pdf

Ewidencja kąpielisk 2018.doc

 

Opublikowane przez: Dorota Ziętek | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:21:17 | Data modyfikacji: 2019-05-09 13:09:31.

Ewidencja_kąpielisk.doc

 

Opublikowane przez: Dorota Ziętek | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:21:02 | Data modyfikacji: 2019-08-05 16:31:18.

Zobacz:
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa .  Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów .  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa .  Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów .  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .  Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .  Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe na terenie miasta Pruszkowa .  Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .  Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa .  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko .  Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną .  Regulamin udzielenia dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest .  Informacja dla właścicieli budowli i budynków zawierających azbest .  Plan usuwania wyrobów zawierających azbest .  Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszkowa .  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .  Ewidencja kąpielisk .  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej .  Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną  . 
Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:21:02
Data modyfikacji: 2019-08-05 16:31:18
Opublikowane przez: Dorota Ziętek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl