> Regulamin udzielenia dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Regulamin udzielenia dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

REGULAMIN UDZIELENIA DOFINANSOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA USUWANIE I UTYLIZACJĘ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA

§1

1. Regulamin określa szczegółowe zasady przyznawania mieszkańcom dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z wymianą lub likwidacją pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta Pruszkowa.
2. Dofinansowanie mogą uzyskać tylko osoby fizyczne, będące właścicielami obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta Pruszkowa.
3. Środki przekazane są w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji zadania, po jego zakończeniu.

§2

Dofinansowanie obejmuje koszty demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany i rozbiórki powierzchni pokryć dachowych i elewacji zgłoszonych przez właściciela we wniosku.

§3

Wysokość dofinansowania określonego w §2 wynosi 70%.

§4

Właściciel nieruchomości ubiegający się o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest jest zobowiązany do złożenia w Urzędzie Miasta Pruszków następujących dokumentów:
1. wniosek.
2. kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki wraz z zaznaczonym na mapie budynkiem będącym przedmiotem wniosku.
3. informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (wg załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki).
4. kopia potwierdzenia zgłoszenia w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie rozpoczęcia robót budowlanych lub rozbiórki obiektu budowlanego, albo decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.
5. kopia karty przekazania odpadu pomiędzy właścicielem a przedsiębiorcą z potwierdzeniem przekazania odpadów na składowisko do tego przeznaczone.
6. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur/y VAT lub rachunku/ów wystawionych przez uprawioną firmę odbierającą ww. odpady w celu ich wywozu do unieszkodliwienia z wyszczególnionymi kosztami utylizacji odpadu.
7. pisemna zgoda na kontrolę prac objętych wnioskiem przez pracowników Urzędu Miasta Pruszkowa.

§5

Prace, o których mowa w §2 mogą być realizowane jedynie przez wykonawcę posiadającego stosowne zezwolenie wydane przez właściwy organ.

§6

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń, do wysokości posiadanych środków.

§7

Wnioski, które nie zostały zakwalifikowane z uwagi na wyczerpanie środków w danym roku przechodzą na rok następny.

§8

Wypłata dofinansowania nastąpi poprzez odbiór przyznanej kwoty w kasie Urzędu Miasta Pruszków lub przelewem na wskazane przez właściciela konto.

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Dorota Ziętek | Data wprowadzenia: 2015-11-12 13:09:07 | Data modyfikacji: 2015-11-12 13:18:36.

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania:

Dokumenty składane przed przystąpieniem do demontażu:
• wniosek,
• kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki wraz z zaznaczonym na mapie budynkiem będącym przedmiotem wniosku,
• informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (wg załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31),
• kopia potwierdzenia zgłoszenia w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie rozpoczęcia robót budowlanych lub rozbiórki obiektu budowlanego, albo decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,
• pisemna zgoda na kontrolę prac objętych wnioskiem przez pracowników Urzędu Miasta Pruszkowa.

Dokumenty składane po zrealizowaniu demontażu:
• kopia karty przekazania odpadu pomiędzy właścicielem a przedsiębiorcą z potwierdzeniem przekazania odpadów na składowisko do tego przeznaczone,
• potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur/y VAT lub rachunku/ów wystawionych przez uprawioną firmę odbierającą ww. odpady w celu ich wywozu do unieszkodliwienia z wyszczególnionymi kosztami utylizacji odpadu.

 

WNIOSEK o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

INFORMACJA o wyrobach zawierajacych azbest

ZGODA na kontrolę prac objętych wnioskiem przez pracowników Urzędu Miasta Pruszkowa

 

Opublikowane przez: Dorota Ziętek | Data wprowadzenia: 2015-11-12 13:17:32 | Data modyfikacji: 2016-05-05 11:40:43.

Zobacz:
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa .  Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów .  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa .  Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów .  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .  Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .  Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe na terenie miasta Pruszkowa .  Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .  Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa .  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko .  Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną .  Regulamin udzielenia dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest .  Informacja dla właścicieli budowli i budynków zawierających azbest .  Plan usuwania wyrobów zawierających azbest .  Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszkowa .  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .  Ewidencja kąpielisk .  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej .  Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną  . 
Data wprowadzenia: 2015-11-12 13:17:32
Data modyfikacji: 2016-05-05 11:40:43
Opublikowane przez: Dorota Ziętek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl