> Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych

Karta informacyjna WOM-3

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA
05-800 Pruszków,
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
centrala 0-22 735 88 08, 09, 13, fax: (0-22) 758 66 50

Sprawa

 

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych 

 

 

Podstawa prawna

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO)


na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1464 ze zm.),

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz. 60).

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U.243, poz.1452),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi         (Dz.U. z 2014 r., poz. 1984).

 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Wymagane dokumenty

wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych,

 

Opłaty

 

Czas realizacji usługi

do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16,

   pok. nr 4 lub 9.

 tel. 22 735-88-13 lub 08, 09.

Tryb odwoławczy

Nadzór nad działalnością gmin w zakresie realizacji obowiązków związanych z wydawaniem dowodów osobistych sprawuje wojewoda.

Uwagi

Dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz organy gmin.

Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.

Złożenie wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych.

 

 

 

Godziny pracy biura dowodów osobistych:

w  poniedziałki w godzinach 8 00 - 17 30

wtorki, środy i piątki 8 00 - 15 30

czwartki od 8 00 - 14 00  

 

 

i

 

Opublikowane przez: Elżbieta Wałachowska | Data wprowadzenia: 2015-06-24 15:16:10 | Data modyfikacji: 2019-10-28 14:05:57.

Zobacz:
 Dopisanie do rejestru wyborców .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL .  Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej .  Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych .  Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy .  Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności .  Kwalifikacja Wojskowa  .  Zgromadzenia publiczne  .  Zameldowanie w drodze decyzji .  Statystyka mieszkańców wg wieku i płci .  Zbiórki publiczne .  Działalność gospodarcza .  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie .  1/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji .  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych . 
Data wprowadzenia: 2015-06-24 15:16:10
Data modyfikacji: 2019-10-28 14:05:57
Opublikowane przez: Elżbieta Wałachowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl