> Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego

Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego

Karta informacyjna WOM -3

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA
05-800 Pruszków,
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
centrala 0-22 735 88 08, 09, 13, fax: (0-22) 758 66 50

Sprawa

 

Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 r., poz.2096 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 653).

3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 570).

4. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 r., poz. 2294).

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy       elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. 2019 r., poz. 400).

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2020 r., poz. 31).

Wymagane dokumenty

Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy, wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza.

Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy.

Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 30x45 mm. wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożeniem wniosku.

do pobrania: wniosek o wydanie dowodu osobistego

Opłaty

z dniem 1 stycznia 2010 roku została zniesiona opłata za wydanie dowodu osobistego.

Czas realizacji usługi

Około 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16,

okienko nr 9 - składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w godzinach pracy Urzędu Miasta

tel. 22 735 88 08, 09

okienko nr 4 - odbiór dowodów osobistych

tel. 22 735-88-13

Tryb odwoławczy

Nadzór nad działalnością gmin w zakresie realizacji obowiązków związanych z wydawaniem dowodów osobistych sprawuje wojewoda.

Uwagi

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

1) osobiście w formie pisemnej lub 

2) w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Osoba małoletnia składa wniosek w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

Dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13 rok życia nie mającemu obowiązku posiadania dowodu, odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd.

Odbiór dowodów osobistych w godzinach pracy Urzędu Miasta.

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2015-06-25 10:25:51 | Data modyfikacji: 2020-01-15 15:03:39.

Zobacz:
 Dopisanie do rejestru wyborców .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL .  Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej .  Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych .  Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy .  Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności .  Kwalifikacja Wojskowa  .  Zgromadzenia publiczne  .  Zameldowanie w drodze decyzji .  Statystyka mieszkańców wg wieku i płci .  Zbiórki publiczne .  Działalność gospodarcza .  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie .  1/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji .  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych . 
Data wprowadzenia: 2015-06-25 10:25:51
Data modyfikacji: 2020-01-15 15:03:39
Opublikowane przez: Anna Seliga
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl