> Kwalifikacja Wojskowa 2018

Kwalifikacja Wojskowa 2018

INFORMACJA
dot. przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Pruszkowa.
W dniach od 05 marca do 12 marca 2018r zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie miasta Pruszkowa (kwalifikacja dla powiatu pruszkowskiego będzie trwała do 30 marca 2018r).
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
• mężczyźni urodzeni w roku 1999
• mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie mają ustalonej kategorii zdolności do służby wojskowej
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu
Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody
Osoba stająca do kwalifikacji wojskowej zobowiązana jest przedstawić:

osoba zgłaszająca się po raz pierwszy
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
• Posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 m-cy przed dniem wstawienia się do kwalifikacji wojskowej
• aktualna fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej mieścić się będzie w Pruszkowie, ul. Hubala 5 Spółdzielczy Dom Kultury
Telefon Komisji : 22 758 41 76 ( od dnia 05.03.2018r)
Telefon U.M. Pruszków: (22) 735-87-96 ( do dnia 02.03.2018r i od dnia 13.03.2018r).
Telefon U.M. Pruszków: (22) 735-87-17 ( w dniach 05.03.2018r - 12.03.2018r).

 

 informacja o kwalifikacji wojskowej.docx

Opublikowane przez: Elżbieta Wałachowska | Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:46:12 | Data modyfikacji: 2018-02-14 14:04:44.

Zobacz:
 Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego .  Dopisanie do rejestru wyborców .  Zamiana lokali  .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL .  Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej .  Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego .  Zameldowanie w drodze decyzji .  Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych .  Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy .  Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności .  Kwalifikacja Wojskowa 2018 .  Zgromadzenia publiczne  .  Statystyka mieszkańców wg wieku i płci .  Zameldowanie w drodze decyzji .  Zgromadzenia publiczne .  Zbiórki publiczne .  Działalność gospodarcza .  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie .  1/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji .  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych . 
Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:46:12
Data modyfikacji: 2018-02-14 14:04:44
Opublikowane przez: Elżbieta Wałachowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl