> Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy

Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1397).


- Art. 24. 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonać obowiązek meldunkowy okreslony w ustawie.


2. Obowiązek meldunkowy polega na :


1) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;


2) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;


3) zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem art. 36.


3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu wspólnego pobytu.


4. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


5. Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Art. 28. 1. Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały lub czasowy:


1) w formie pisemnej, na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo


2) w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.


Dokonując czynności zameldowania należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego oraz do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.


Do wniosku elektronicznego należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzającego pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.


Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.


Obowiązek meldunkowy cudzoziemców - art. 40 ust. 1 i ust. 2 w. cyt. ustawy.

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt czasowy

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymeldowanie z pobytu czasowego

Zgłoszenie wyjazdu za granicę

Zgłoszenie powrotu zza granicy

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Pełnomocnictwo w sprawach meldunkowych

 

Opublikowane przez: Elżbieta Wałachowska | Data wprowadzenia: 2018-02-16 10:55:43 | Data modyfikacji: 2019-10-25 14:40:36.

Zobacz:
 Dopisanie do rejestru wyborców .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL .  Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej .  Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych .  Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy .  Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności .  Kwalifikacja Wojskowa  .  Zgromadzenia publiczne  .  Zameldowanie w drodze decyzji .  Statystyka mieszkańców wg wieku i płci .  Zbiórki publiczne .  Działalność gospodarcza .  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie .  1/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji .  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych . 
Data wprowadzenia: 2018-02-16 10:55:43
Data modyfikacji: 2019-10-25 14:40:36
Opublikowane przez: Elżbieta Wałachowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl