> 1/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji

1/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji

1/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
2/ Zmiana licencji

Karta informacyjna WOM-3

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA

05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16
tel.: 22 735 87 94, 22 7358714, 22 7358793

fax: (0-22) 758 66 50

Sprawa

1/ Licencja/zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz.2140)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019r. poz.2377 )
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r. poz.916)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz.U. z 2019r. poz.2463 )

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze gminy miasto Pruszków
Załączniki do w/w wniosku:
- oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji
- zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym;
- wykaz pojazdów
Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji

Opłaty

Opłata za udzielenie licencji w zależności od okresu ważności licencji:
- od 2 do 15 lat – 200 zł
- powyżej 15 do 30 lat – 250 zł.
- powyżej 30 do 50 lat – 300 zł.
W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji - jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się jedną opłatę, jak za udzielenie licencji, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty z każdy pojazd.
Za wydanie wypisu z licencji – na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, jak za udzielenie licencji, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
Za wydanie wypisu z licencji – na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wys. 11% opłaty , jak za udzielenie licencji, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
Za wydanie wypisu z licencji - w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wys. 5% opłaty, jak za udzielenie licencji, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
Za wydanie wypisu z licencji – w innych przypadkach niż wyżej wymienionych pobiera się opłatę w wys. 1% opłaty, jak za udzielenie licencji, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, jak za udzielenie licencji, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
Opłatę wnosi się:
-na rachunek Urzędu Miasta Pruszkowa
-w kasie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. J.I.Kraszewskiego 14/16, pok. 20
Tytuł wpłaty: " za udzielenie licencji na taksówkę i wypisów z tej licencji" lub " za zmianę licencji na taksówkę / wypisów z tej licencji",

Czas realizacji usługi

do 1 miesiąca

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich I Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta  Pruszkowa ,

ul. Kraszewskiego 14/16, pok. nr 46 tel. 22 735 87 94, 22 735 87 14, 22 735 87 93

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Odbiór licencji - osobiście lub w innej formie, po ustaleniu z wnioskodawcą.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze gminy miasto Pruszków

Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji

Oświadczenie o spełnieniu wymagań art.39a ust.1 pkt 1-4 ustawy o transporcie drogowym

Wykaz pojazdów

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:38:39 | Data modyfikacji: 2020-01-02 13:28:10.

Zobacz:
 Dopisanie do rejestru wyborców .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL .  Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej .  Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych .  Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy .  Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności .  Kwalifikacja Wojskowa  .  Zgromadzenia publiczne  .  Zameldowanie w drodze decyzji .  Statystyka mieszkańców wg wieku i płci .  Zbiórki publiczne .  Działalność gospodarcza .  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie .  1/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji .  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych . 
Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:38:39
Data modyfikacji: 2020-01-02 13:28:10
Opublikowane przez: Anna Seliga
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl