> Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej

Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej

   

Karta informacyjna WOM - 4

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA
05-800 Pruszków,
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16

0-22 735 87 96,      fax: (0-22) 758 66 50

Sprawa

Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu

w drodze decyzji administracyjnej

Podstawa prawna

art. 35  ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz.1397).

Wymagane dokumenty

Wniosek (pobierz)   o wymeldowanie oraz dokumenty świadczące o tym, kto jest właścicielem (aktualny wypis   z księgi wieczystej) lub głównym najemcą spornego lokalu(umowa najmu lokalu, przydział). Jeśli to możliwe – dokumenty świadczące o nieprzebywaniu osoby podlegającej wymeldowaniu w danym mieszkaniu.

Opłaty

Opłata skarbowa za decyzję – 10 zł,  Kasa Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16 pok. 20

Czas realizacji usługi

Jeden miesiąc, termin może zostać przedłużony z ważnych przyczyn (art. 36 KPA)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, pok. nr 5 

 tel. 22   735 87 96

Tryb odwoławczy

Odwołanie składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Na decyzję organu odwoławczego można wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Wniosek o wymeldowanie może złożyć tylko i wyłącznie właściciel lub główny najemca lokalu.

Organ gminy wydaje decyzję w sprawie wymeldowania jeśli:

- osoba podlegająca wymeldowaniu opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad dwa miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się

WARUNKIEM WYMELDOWANIA JEST NIEZAMIESZKIWANIE OSOBY W MIEJSCU ZAMELDOWANIA

 

Opublikowane przez: Elżbieta Wałachowska | Data wprowadzenia: 2015-06-25 09:48:09 | Data modyfikacji: 2019-10-28 14:02:47.

Zobacz:
 Dopisanie do rejestru wyborców .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL .  Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej .  Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych .  Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy .  Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności .  Kwalifikacja Wojskowa  .  Zgromadzenia publiczne  .  Zameldowanie w drodze decyzji .  Statystyka mieszkańców wg wieku i płci .  Zbiórki publiczne .  Działalność gospodarcza .  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie .  1/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji .  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych . 
Data wprowadzenia: 2015-06-25 09:48:09
Data modyfikacji: 2019-10-28 14:02:47
Opublikowane przez: Elżbieta Wałachowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl