> Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności

Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności

Karta informacyjna WOM-7

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA
05-800 Pruszków,
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
22  735 88 14, 15, fax: (0-22) 758 66 50

Sprawa

 

Zaświadczenie o zameldowaniu z rejestru mieszkańców

 

Podstawa prawna

- art. 32 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz.1397 ).

- Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz.1000).

- Załącznik do ustawy - j.w. o opłacie skarbowej (Dz. U. j. w.)

- ustawa  z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018, poz. 2096 ).

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek, dowód osobisty

Opłaty

17.00 zł. w Kasie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, (parter), pok. nr 20 lub na konto Urzędu Miasta Pruszkowa.

Czas realizacji usługi

Niezwłocznie

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w Pruszkowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, okienko nr 8 tel. 22  735 88 15, 14.

Tryb odwoławczy

Nadzór nad działalnością gminy w zakresie obowiązków określonych w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych sprawuje wojewoda.

Uwagi

Zaświadczenie o zameldowaniu osoba zainteresowana załatwia osobiście.

W przypadku załatwiania przez inną osobę, zainteresowany winien upoważnić ją do odbioru tego zaświadczenia, legitymujący się pełnomocnictwem w formie zgodnej z art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodekls postępowania administracyjnego ( Dz.U. z  201, poz. 2096 ) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu dowodu osobistego.

 

 

Opublikowane przez: Elżbieta Wałachowska | Data wprowadzenia: 2015-06-24 15:18:03 | Data modyfikacji: 2019-10-28 14:08:44.

Zobacz:
 Dopisanie do rejestru wyborców .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL .  Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej .  Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych .  Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy .  Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności .  Kwalifikacja Wojskowa  .  Zgromadzenia publiczne  .  Zameldowanie w drodze decyzji .  Statystyka mieszkańców wg wieku i płci .  Zbiórki publiczne .  Działalność gospodarcza .  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie .  1/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji .  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych . 
Data wprowadzenia: 2015-06-24 15:18:03
Data modyfikacji: 2019-10-28 14:08:44
Opublikowane przez: Elżbieta Wałachowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl