> Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

Karta informacyjna SOel-2

URZĄD MIASTA
 PRUSZKOWA

05-800 Pruszków,
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16  
  (0-22) 735 88 14, 15 , fax: (0-22) 758 66 50

Sprawa

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

Podstawa prawna

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności).

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017           poz.1257 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst. jedn. Dz. U. 2018, poz. 1382).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.Dz.U. 2018, poz. 1044.).

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (tekst jednolity Dz.U. 2016r., poz. 836).

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL ( tekst jednolity Dz.U. 2015 r., poz. 1388);

6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz.922, Dz. U. 2018, poz. 1000 ).

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL składa się na formularzu wg wzoru określonego rozporządzeniem MSWiA (Dz.U.2016 r., poz. 836). Wniosek należy czytelnie podpisać.

Uwaga !

Dla zidentyfikowania w rejestrach poszukiwanej osoby, należy wskazać w części II wniosku (Dane osoby, której wniosek dotyczy) jak najszerszy zakres informacji (np. imiona rodziców, data i miejsce urodzenia , numer PESEL,seria i numer dowodu osobistego, ostatni lub poprzedni adres zameldowania itp.);

2. dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych dotyczących jednej osoby w kwocie 31 zł;

3. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika);

4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej 17 zł. za złozenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika);

5. dokumenty potwierdzajace interes prawny w uzyskaniu danych np. wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, wyroki sądowe, postanowienia i decyzje innych organów, faktury, wezwania do zapłaty (jeżeli nie możesz wskazać we wniosku przepisu prawa materialnego upoważniającego do pozyskania danych jednostkowych innej osoby).

  

Opłaty

Opłatę 31 zł. za udostępnienie danych jednostkowych wnosi się przed złożeniem wniosku.

Opłaty wnosi się do kasy organu (Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16) udostępniającego dane lub na rachunek bankowy - konto Urzędu Miejskiego w Pruszkowie BPH PBK S.A. O/Pruszków 39106000760000321000180098.

Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych załącza się do złożonego wniosku.

Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa.

Przez dane jednostkowe należy rozumieć nie tylko informację o jednej osobie, lecz także informacje o imionach i nazwiskach wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. Jednakże wykazanie interesu prawnego w stosunku do pojedynczych osób, nawet gdy są zameldowane pod tym samym adresem oznacza, iż opłata za udostępnienie danych wynosi wielokrotność kwoty 31 zł.

Czas realizacji usługi

30 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pruszkowie,ul. Kraszewskiego 14/16, pok. nr 8 tel.  (0-22) 735 88 14, 15 

Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym od decyzji administracyjnych wydanych przez Prezydenta Miasta na podstawie ustawy o ewidencji ludności jest wojewoda. Prezydent Miasta odmawia w drodze decyzji administracyjnej udostępnienia danych jednostkowych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w art. 46 ustawy o ewidencji ludności.

Uwagi

Tryb wnioskowy

Dane z rejestru PESEL udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry.

Dane te w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się nastepującym podmiotom:

organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;

Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);

Komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;

organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;

państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

Udostępnianie danych na rzecz ww. podmiotów następuje neodpłatnie.

Dane, o których mowa w art.46 ust.1 ustawy o ewidencji ludności mogą być udostępnione:

osobom i jednostkom organizacyjnym, jezeli wykażą w tym interes prawny;

jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

- innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Udostępnianie danych na rzecz tych podmiotów następuje odpłatnie.

 

RODO ewidencja ludności - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych-2 edytowane 14.06.2018 r..pdf

 

Opublikowane przez: Elżbieta Wałachowska | Data wprowadzenia: 2015-06-24 15:15:42 | Data modyfikacji: 2018-09-26 10:56:34.

Zobacz:
 Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego .  Dopisanie do rejestru wyborców .  Zamiana lokali  .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL .  Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej .  Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego .  Zameldowanie w drodze decyzji .  Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych .  Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy .  Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności .  Kwalifikacja Wojskowa  .  Zgromadzenia publiczne  .  Statystyka mieszkańców wg wieku i płci .  Zameldowanie w drodze decyzji .  Zgromadzenia publiczne .  Zbiórki publiczne .  Działalność gospodarcza .  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie .  1/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji .  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych . 
Data wprowadzenia: 2015-06-24 15:15:42
Data modyfikacji: 2018-09-26 10:56:34
Opublikowane przez: Elżbieta Wałachowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl