> Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

 

Karta informacyjna WOM -2

URZĄD MIASTA
 PRUSZKOWA

05-800 Pruszków,
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16  
  (0-22) 735 88 14, 15 , fax: (0-22) 758 66 50

Sprawa

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Podstawa prawna

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności).

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst. jedn. Dz. U. 2019, poz. 1392).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 1000).

4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. 2018, poz. 2523).

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. 2017 r., poz. 2482);

6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanaia danych osobowych  z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL składa się na formularzu wg wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego       (Dz. U. z 2019 r., poz. 1212). r. Wniosek należy czytelnie podpisać.

Uwaga !

Dla zidentyfikowania w rejestrach poszukiwanej osoby, należy wskazać we wniosku (dane osoby, której wniosek dotyczy) jak najszerszy zakres informacji (np. imiona rodziców, data i miejsce urodzenia , numer PESEL, seria   i numer dowodu osobistego, ostatni lub poprzedni adres zameldowania itp.);

2. dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych dotyczących jednej osoby w kwocie 31 zł;

3. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika);

4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej 17 zł. za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika);

5. dokumenty potwierdzające interes prawny w uzyskaniu danych np. wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, wyroki sądowe, postanowienia i decyzje innych organów, faktury, wezwania do zapłaty (jeżeli nie możesz wskazać we wniosku przepisu prawa materialnego upoważniającego do pozyskania danych jednostkowych innej osoby).

  

Opłaty

Opłatę 31 zł. za udostępnienie danych jednostkowych wnosi się przed złożeniem wniosku.

Opłaty wnosi się do kasy organu (Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16) udostępniającego dane lub na rachunek bankowy - konto Urzędu Miasta Pruszkowa Bank Pekao S.A. Pruszków 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623.

Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych załącza się do złożonego wniosku.

Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa.

Przez dane jednostkowe należy rozumieć nie tylko informację o jednej osobie, lecz także informacje o imionach i nazwiskach wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. Jednakże wykazanie interesu prawnego w stosunku do pojedynczych osób, nawet gdy są zameldowane pod tym samym adresem oznacza, że opłata za udostępnienie danych wynosi wielokrotność kwoty 31 zł.

Czas realizacji usługi

30 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, pok. nr 8 tel.  (0-22) 735 88 14, 15 

Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym od decyzji administracyjnych wydanych przez Prezydenta Miasta na podstawie ustawy o ewidencji ludności jest wojewoda. Prezydent Miasta odmawia w drodze decyzji administracyjnej udostępnienia danych jednostkowych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w art. 46 ustawy o ewidencji ludności.

Uwagi

Tryb wnioskowy

Dane z rejestru PESEL udostępnia:

Art.50 ust.1. pkt1) minister właściwy do spraw informatyzacji - za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w tym w drodze weryfikacji, oraz jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 2. pkt 2;

ust.1. pkt 2) organ dowolnej gminy, jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3.

art. 50 ust. 2 Dane z rejestru mieszkańców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry.

Dane te w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się następującym podmiotom:

organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;

Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);

Komornikom sądowym - wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzaniu spisu inwentarza;

państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

Art. 48 ust. 1. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1, dane z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców udostępnia się za pomocą urządzeń teletransmisji danych po złożeniu jednorazowego, uproszczonego wniosku i wyrażeniu przez właściwy organ zgody, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, jeżeli spełnią łącznie warunki określone w pkt 1, 2 i 3.

ust. 2. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1, które nie posiadają decyzji o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, dane z rejestru PESEL albo rejestru mieszkańców udostępnia się w sposób określony w art. 47 w liczbie nieprzekraczającej trzystu danych jednostkowych w roku kalendarzowym.

Udostępnianie danych na rzecz ww. podmiotów następuje neodpłatnie.

Dane, o których mowa w art.46 ust.1 ustawy o ewidencji ludności mogą być udostępnione:

Art. 46 ust. 2 pkt 1 i 3 - osobom i jednostkom organizacyjnym, jezeli wykażą w tym interes prawny;

- innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Udostępnianie danych na rzecz tych podmiotów następuje odpłatnie.

Art. 47 ust 1. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2, udostępnia się dane jednostkowe na ich złożony wniosek w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dane te są przekazywane w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ust. 1a. W tej samej sprawie wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.

Ust. 2 Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

Ust. 3. Organ rozpatrujący wniosek, o którym mowa w ust. 1, odmawia w drodze decyzji administracyjnej udostępnienia danych jednostkowych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w art. 46.

Ust. 3a. Organ, który otrzymał wniosek w formie, o której mowa w ust. 1, skierowany przez podmiot zobowiązany na podstawie art. 48 do korzystania z urządzeń teletransmisji danych, odmawia, w drodze postanowienia, wszczęcia postępowania.

Ust. 4. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów, o których mowa w art. 3, dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Art. 48 ust. 1. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust 1, dane z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców udostępnia się za pomocą urządzeń teletransmisji danych po złożeniu jednorazowego, uproszczonego wniosku i wyrażeniu przez właściwy organ zgody, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, jeżeli spełnią łącznie warunki w pkt. 1,2,3.

 

 

 

Opublikowane przez: Elżbieta Wałachowska | Data wprowadzenia: 2015-06-24 15:15:42 | Data modyfikacji: 2019-10-28 14:01:02.

Zobacz:
 Dopisanie do rejestru wyborców .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL .  Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej .  Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych .  Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy .  Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności .  Kwalifikacja Wojskowa  .  Zgromadzenia publiczne  .  Zameldowanie w drodze decyzji .  Statystyka mieszkańców wg wieku i płci .  Zbiórki publiczne .  Działalność gospodarcza .  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie .  1/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji .  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych . 
Data wprowadzenia: 2015-06-24 15:15:42
Data modyfikacji: 2019-10-28 14:01:02
Opublikowane przez: Elżbieta Wałachowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl